Bæredygtighed er en integreret del af vores daglige arbejde hos Paulig og ledelsen har ansvaret for de konkrete tiltag. Arbejdet og det vi forpligter os til i forhold til vores egne ambitioner, starter i bestyrelsen. Bestyrelsen godkender fokusområder og målsætninger for vores bæredygtighedsarbejde og følger op på implementeringen hvert halve år. Derefter ligger ansvaret for udviklingen af vores bæredygtighedsarbejde hos Pauligs ledelsesteam og ledes af vores Senior Vice President for Kommunikation & Bæredygtighed. Vores direktør og bestyrelse gennemser og godkender politikker samt nøgleprojekter og målsætninger i forhold til den bæredygtige udvikling.

Direktøren for Bæredygtighed og Public Affairs står i spidsen for bæredygtighedsteamet, der styrer vores handlinger frem mod målsætningen om, at blive frontløber i fødevareindustrien i forhold til bæredygtighed. Bæredygtighedsteamet har ansvar for planlægning og udvikling af en bæredygtighedsstrategi, hvori de identificerer nøgleområderne for udvikling og skaber fælles mål for alle funktioner hos Paulig, mens de samtidig overvåger fremskridtene i planerne og måler resultaterne. De understøtter organisationen i det fælles bæredygtighedsarbejde og forbinder det til hverdagens forretninger. Derudover kontrollerer de vores stakeholdersamarbejde og afrapportering. 

Sustainability-pauliggroup


Et løbende bæredygtighedsarbejde er en integreret del af retningslinjerne for Pauligs forretningsfunktioner og forretningsområder. I 2021 blev der nedsat en ledelsesgruppe for bæredygtighed med repræsentanter fra forskellige forretningsfunktioner og forretningsområder. Gruppen mødes hvert kvartal for at følge op på implementeringen af bæredygtighedsinitiativerne og koordinere dem med forretningsaktiviteterne. 

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på FN's bæredygtighedsmål og styres qua vores ledelsesmodel for bæredygtighed. Bæredygtighedsemner vurderes jævnligt i hele organisationen som defineret i vores ledelsesmodel for bæredygtighed. 

Opbygning af en etisk forretningskultur

Paulig har stærke varemærker og både forbrugere og kunder har tillid til virksomheden. For at bevare disse værdifulde aktiver, forpligter vi os til en meget høj etisk driftsmodel. Vores etiske principper sætter standarden for alle medarbejdere og alle leverandører skal forpligte sig til Pauligs adfærdskodeks for leverandører. De etiske principper understøttes af følgende politikker og ledelsessystemet på Paulig-niveau:

•    Pauligs Adfærdskodeks for Leverandører
•    Paulig Group Selskabets Governance 
•    Paulig Group Statement for Moderne Slaveri
•    Ledelsessystemer for miljø 
•    Fødevaresikkerhed og kvalitetspolitik
•    Ledelsessystemer for sundhed & sikkerhed 
•    Paulig Group Risikostyringspolitik
•    Paulig Skovrydningspolitik
•    Pauligs mangfoldighed-, ligestilling- og inklusions- politik (Paulig’s Diversity, Equity and Inclusion Policy)

 

Working in office

Uddannelse og kommunikation

Alle vores medarbejdere gennemfører en onlineuddannelse i vores etiske principper. Uddannelsen er tilgængelig for vores medarbejdere på seks sprog i alle de lande, hvor vi opererer (hollandsk, engelsk, estisk, finsk, russisk og svensk). Det er uddannelsens formål at sikre, at vores principper og den relaterede praksis føres ud i livet i vores arbejdsmetoder og daglige arbejde. 

Vi er især opmærksomme på løbende at udvikle de personer, der arbejder med bæredygtighed, kvalitet og indkøb. Vi sikrer også, at vores ledelsesteam for Paulig samt bestyrelsen jævnligt opdateres på aktuelle bæredygtighedsemner og -spørgsmål. 

Indblanding i sager 

Vi ønsker, at vores medarbejdere og andre samarbejdspartnere skal have det godt med at ytre bekymring i forhold til en opførsel, der ikke er i tråd med vores værdier og etiske principper. Pauligs medarbejdere i alle lande samt vores eksterne interessenter kan anonymt dele deres bekymringer gennem et whistleblower-værktøj, der drives af tredjepart og er tilgængeligt på fem sprog. Alle eventuelle overtrædelser og uoverensstemmelser evalueres og undersøges af et team, udpeget af medlemmer af Pauligs ledelsesteam. Deres handlinger logges, og al håndtering er fortrolig. Hvis en person anmelder en reel mistanke eller bekymring, er vedkommende ikke i fare for sanktioner eller personlige problemer på grund af det. Sagerne afrapporteres årligt til Pauligs bestyrelse.
 
Hvis vi bemærker problemer i vores forsyningskæde, tager vi omgående handling og skaber en handlingsplan sammen med vores partner. 

Coffee cherry1

Risiko- og mulighedsstyring

Risici og muligheder overvåges og opdateres årligt. Opdateringer af politikkerne forelægges Pauligs bestyrelse til godkendelse. Nøglerisici og muligheder identificeres og styres som en del af virksomhedens drift. Risikoledelse dækker både strategiske og operationelle områder samt farerisici. Vores mest betydelige bæredygtighedsricisi og -muligheder blev identificeret og vurderet med omhu, da den nye bæredygtighedspolitik blev skabt. Implementeringen af bæredygtighedsprogrammet er sammen med den generelle risikostyring vores nøgleinstrument til afværgelse af risici og på den positive side, udnyttelse af muligheder. Den nye styremodel for bæredygtighed vil styrke den systematiske overvågning og ledelse af bæredygtighedsrisici. 

Sikre og bæredygtige produkter

Produktsikkerhed og kvalitet er fokusområder for os som fødevare- og drikkevarevirksomhed. Vi vurderer disse risici proaktivt, ligesom vi tester og analyserer indgående råvarer, hvilket gør det muligt for os at sikre, at råvarer og produkter lever op til vores høje kvalitetskrav. Leverandørledelse, herunder risicivurderinger, er vigtige forebyggende handlinger, der mindsker farerne i forhold til fødevaresikkerhed eller kvalitetsproblemer.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet

På den lange bane er klimaforandringer den mest betydelige bæredygtighedsrisiko for Paulig. Som resultat af klimaforandringer udvikles ekstreme vejrforhold som tørke, kraftig regn og hedebølger samt øget pres på vandforsyning og dalende biodiversitet, hvilket har alvorlig indflydelse på dyrkningsforholdene og tilgængeligheden af vores vigtige råvarer. Dette gælder særligt sårbare afgrøder som kaffe. De største effekter af klimaforandringerne ligger i vores værdikæde og i forhold til de råvarer, vi bruger til fremstilling af vores produkter (f.eks. grøn kaffe og hvede). Derfor fokuserer vi vores klimahandlinger på arbejdet med nuværende leverandører og partnere for at indføre mere bæredygtige dyrkningsmetoder, der forbedrer biodiversiteten, lede efter nye råvarer og partnere samt søge efter nye forretningsmodeller, der kan understøtte en cirkulær økonomi yderligere.

Vi har identificeret biodiversitet og skovfældning som områder, hvor vi ikke har tilstrækkelig dyb forståelse for vores påvirkning og de relaterede risici. Derfor planlægger vi i løbet af 2022 at kortlægge skovfældningsrisici for vores største værdikæder af varer relateret til skovfældning. 

Tidligt i 2022 offentliggjorde Paulig en Skovfældningspolitik hvori vi forpligter os til at samarbejde for at eliminere råvarerelateret skovfældning i vores forsyningskæder som en del af vores bæredygtighedsarbejde.

Respekt for menneskerettighederne

Vi forpligter os til at respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder. Vores mest betydelige risici i forbindelse med menneskerettigheder ligger i vores forsyningskæder i form af fair aflønning, alt for lang arbejdstid, tvunget børnearbejde og diskrimination. Produktionen af visse af vores råvarer som f.eks. kaffe og krydderier er ofte afhængig af lavt uddannede sæson- og migrantarbejdere, hvilket kan øge risikoen for moderne slaveri yderligere. Vi har nultolerance i forhold til overtrædelse af menneskerettighederne. For Paulig er det vigtigt at forstå vores egen påvirkning af menneskerettighederne til bunds, så vi ved, hvordan vi kan håndtere og kontrollere farerne. Dette inkluderer udvikling af due diligence-processer for arbejdet med menneskerettigheder og vil være et særligt fokusområde for Paulig. 

Arbejdssikkerhed

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed er afgørende for os. For at forebygge sikkerhedsproblemer og undgå farer er det bedst med en proaktiv og forebyggende tilgang. Dette inkluderer blandt andet en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed, systematisk vurdering og observering af risici samt inspektion og auditering af sikkerhedsrutiner. Vi er glade for den positive udvikling i forhold til sundhed og sikkerhed blandt vores medarbejdere, men vi ved også, at dette område fortsat skal være et højprioritetsområde. Vi ønsker at etablere en fælles sikkerhedskultur, der sikrer trygge og sunde arbejdsforhold for alle. Dette indebærer, at vi alle arbejder sammen for at skabe en tryg arbejdsplads. 

Vis mere

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's Sustainability Approach 2030