Vanuit onze ethische principes zetten we ons bij al onze activiteiten in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties. We houden ons als Paulig altijd aan de wetten, regelgeving en normen van de landen waarin we actief zijn. We gaan integer en ethisch te werk en zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. Vanuit onze ethische principes willen we ook ethisch gedrag stimuleren, los van de wetten en regelgeving.

We respecteren daarnaast ook andere internationale overeenkomsten, zoals de - Verklaring van de IAO inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

De verantwoordelijkheid voor ons werk op het gebied van duurzame ontwikkeling ligt bij het managementteam van de Paulig Group, waar de activiteiten op het gebied van duurzaamheid worden geleid door de SVP, Communicaties & Duurzaamheid. De CEO en de Raad van Bestuur van de Paulig Group beoordelen en keuren het beleid en de belangrijkste projecten en doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling goed.

Omgaan met mensenrechten bij Paulig

Een aanzienlijk deel van onze grondstoffen is afkomstig van landen die door het amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) worden aangemerkt als risicolanden. In deze landen staan de mensenrechten en werknemersrechten onder druk. Enkele veelvoorkomende duurzaamheidsrisico's in de voedingssector houden verband met mensenrechten (zoals gedwongen arbeid en kinderarbeid) en arbeidsrechten (zoals eerlijke beloning en acceptabele werktijden). Dankzij onze langdurige leveranciersrelaties hebben we beter zicht op de risico's wat betreft mensenrechten en andere duurzaamheidskwesties binnen onze toeleveringsketens. Bovendien veroorzaken klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, watergebrek en de inzet van pesticiden risico's voor het milieu en voor de plaatselijke bevolking.

Bij de beoordeling van onze leveranciers gaan we dan ook zorgvuldig te werk. We evalueren de duurzaamheidsrisico's voor leveranciers aan de hand van nationale risicobeoordelingen, eigen beoordelingen van de leveranciers en audits. We voeren altijd een risicobeoordeling uit voor elke leverancier voordat we een nieuwe samenwerking aangaan. Bestaande leveranciers worden ook regelmatig onder de loep genomen. Daarnaast streven we naar transparantie en een leefbaar inkomen in onze belangrijkste waardeketens.

De Paulig-gedragscode voor leveranciers stelt de minimumeisen vast waaraan leveranciers zich dienen te houden. Denk aan veilige en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, en erkenning van de risico's op het gebied van mensenrechten en het milieu die verband houden met de eigen activiteiten en toeleveringsketens. We stellen ook een duidelijke eis wat betreft de traceerbaarheid van zowel de fabricage als de oorsprong van de grondstoffen als we toeleveranciers moeten inzetten in verband met een levering aan Paulig. Directe leveranciers met een hoog risicoprofiel worden regelmatig gecontroleerd. We voeren een combinatie van audits uit, zowel door ons eigen personeel als door derden.

Als er binnen onze toeleveringsketens mensenrechtenschendingen worden geconstateerd, gaan we onmiddellijk over tot actie. Alle problemen die opspelen worden grondig onderzocht, en er worden zo nodig strafmaatregelen genomen, samen met onze partners en andere belangengroepen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, of als de partner in kwestie niet bereid is iets te doen aan de eigen activiteiten, zullen we de samenwerking opnieuw beoordelen en waar nodig helemaal staken.

Lees hier meer over hoe we omgaan met duurzaamheid: https://www.pauliggroup.com/duurzaamheid/omgaan-met-duurzaamheid

Inzetten voor mensenrechten via partnerschappen en samenwerking

Al onze koffie is afkomstig van goedgekeurde, duurzame bronnen en we streven ernaar om dit ook te laten gelden voor andere grondstoffen. Paulig heeft zich ten doel gesteld om in 2030 alle grondstoffen uit risicogebieden onafhankelijk geverifieerd te hebben als duurzaam. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, streven we naar een actieve samenwerking met verschillende partners en belanghebbenden.

In april 2020 zijn we lid geworden van Amfori. Hierdoor kunnen we invloed uitoefenen op de wereldwijde besluitvorming. Ook kunnen we zo het welzijn in de hele toeleveringsketen effectief bevorderen, externe verificaties binnen onze toeleveringsketen opschalen en de samenwerking met anderen zoeken..

We willen een actieve rol spelen in de landen waar onze grondstoffen vandaan komen, om zo eerlijke en inclusieve werkwijzen te bevorderen. We doen onderzoek naar de diepere oorzaken van mogelijke mensenrechtenproblemen en ondersteunen de plaatselijke gemeenschap bij het vinden van oplossingen.

We zijn lid van het ‘Sustainable Spices Initiative’, een organisatie die streeft naar een duurzame transformatie van de algehele specerijensector. Hierdoor kan de toekomstige aanvoer worden veiliggesteld en de economische groei in de producerende landen worden gestimuleerd. In India werken we al sinds 2004 samen met Save the Children om kinderrechten te bevorderen. Gedurende de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld een onderzoek ingesteld naar de rechten van kinderen die werkzaam zijn binnen de toeleveringsketen van onze belangrijkste Indiase specerijen. Als gevolg hiervan is een project gestart om honderden kinderen kans op onderwijs te bieden.  

Een van onze belangrijkste partnerschappen is met International Coffee Partners GMBH (ICP), een non-profit-samenwerkingsverband dat is opgericht door vijf Europese familiebedrijven actief in de koffiesector. ICP bevordert duurzame ontwikkeling in koffieproducerende landen door projecten mogelijk te maken die ten goede komen aan de gezinnen van koffieboeren en aan het milieu.

We waarderen iedereen zoals ze zijn

Bij Paulig waarderen we iedereen als individu én als professional, en we verwachten hetzelfde van onze partners en leveranciers. Ons management en bezoldigingsbeleid gaan uit van billijkheid en rechtvaardigheid, en we aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie.

We willen ook dat onze werknemers zich op hun gemak voelen wanneer zij afwijkende meningen en zorgen uiten op het werk. We zetten ons in voor gelijkheid via onze loopbaanplanning, zodat vrouwen en mannen van verschillende leeftijden en in diverse functiegroepen op gelijke voet staan. We behandelen mensen met een verminderde arbeidscapaciteit net zoals andere kandidaten en werknemers. 

Ook hebben we een intern klokkenluiderskanaal, dat dient als instrument om mogelijke zorgen over ongepaste gedragingen op het werk kenbaar te maken. Alle meldingen van wangedrag worden beoordeeld en onderzocht door het klokkenluidersteam van Paulig.

Om ons streven naar een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek te versterken, hebben we in juni 2023 een Diversity, Equity and Inclusion (DEI) beleid gecreëerd. We zijn ook een samenwerking aangegaan met Workplace Pride, een Nederlandse non-profitorganisatie die zich richt op LGBTIQ+ inclusie op de werkplek. Deze internationale samenwerking versterkt onze inzet om de rechten van LGBTIQ+ medewerkers te ondersteunen in alle landen waar Paulig actief is. We zijn ook al eerder een partnerschap aangegaan met Helsinki Pride, het grootste culturele en mensenrechtenevenement gericht op seksuele en genderminderheden in Finland. Met deze partnerschappen willen we aangeven dat we het voortouw willen nemen wat betreft meer gelijkheid en inclusiviteit op het werk.

Lees hier meer: (In het Engels) https://www.pauliggroup.com/news/paulig-strengthens-its-commitment-to-diversity-equity-and-inclusion-with-group-wide-dei-policy-and-workplace-pride-membership

Meer info

Coffee cherry3
Eerlijke en inclusieve manier van werken
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's duurzaamheidsaanpak 2030
Lea Rankinen cooking
Mensenrechten en gelijkheid zijn van iedereen - Blogpost (Engels)