Paulig is een van de pioniers binnen de levensmiddelensector. Onze op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief. We hebben ons ertoe verbonden om de wereldwijde temperatuurstijging van onze activiteiten en binnen onze waardeketen te beperken tot maximaal 1,5°C. De doelen die Paulig heeft gesteld voor deze goedkeuring, waren de meest ambitieuze opties die het Science Based Targets-initiatief aanbood.Het is onze ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten met 80% te verminderen, en die van onze waardeketen met 50%. Naast onze klimaat- en natuurambities, hebben we ons er ook toe verbonden om werk te maken van circulariteit. Ons streven is dat al onze verpakkingen tegen 2030 recyclebaar zijn én gemaakt zijn van hernieuwbare of gerecyclede materialen. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde uitdaging om voedselverspilling in 2030 met 50% te hebben teruggedrongen.

Paulig streeft ernaar om de broeikasgasuitstoot van haar eigen bedrijfsactiviteiten met 80 procent terug te dringen  

Onze ambitie is om de broeikasgasuitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2030 met 80% terug te dringen, en die van onze waardeketen met 50% (vergeleken met de situatie in 2018).

  • Tot dusverre hebben we de broeikasgasuitstoot van onze eigen activiteiten met 18% terug weten te dringen. Dit komt onder meer dankzij de inkoop van hernieuwbare elektriciteit en meer energie-efficiëntie.
  • We willen dat in 2025 al onze vestigingen het CarbonNeutral®-certificaat hebben ontvangen. Vooralsnog hebben al zeven locaties het CarbonNeutral®-certificaat gekregen.

Doordat we een screening van de klimaateffecten van onze hele waardeketen hebben uitgevoerd, weten we dat onze eigen activiteiten slechts zo'n 3% van de totale broeikasgasuitstoot van Paulig uitmaken. De meeste uitstoot is afkomstig van onze waardeketen, en dan met name vanwege de landbouwproductie van de grondstoffen die we gebruiken in onze producten.

Het terugdringen van de uitstoot binnen de waardeketen richt zich nu vooral op tarwe en koffie. We werken samen met onze partners en leveranciers aan landbouwmethodes die beter zijn voor het klimaat. Zo zijn we een samenwerkingsverband voor duurzame landbouw aangegaan met de Zweedse landbouwcoöperatie Lantmännen. Het aan Paulig geleverde tarwemeel, waarmee jaarlijks zo'n 400 miljoen Santa Maria-tortilla's worden geproduceerd, zal per volume-eenheid tot 30% minder broeikasgassen moeten uitstoten.

Daarnaast onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot in de landen waar onze koffie wordt geproduceerd.

Natuur toegevoegd aan onze duurzaamheidsambities

Om de bescherming van biodiversiteit te versterken hebben we natuur toegevoegd als onderdeel van onze duurzaamheidambities. De voedselproductie en teelt van grondstoffen verbruiken land, voedingsstoffen en waterbronnen én dragen bij aan de eutrofiëring en bodemverzuring. Om het verlies aan biodiversiteit in onze waardeketen te minimaliseren en te voorkomen, stellen we wetenschappelijk onderbouwde doelen voor natuuracties op. Aan de hand van deze concrete doelen creëren we een framework en integreren we biodiversiteit in onze huidige en toekomstige klimaatinitiatieven.

Via onze huidige klimaatprojecten zijn we momenteel bezig aan de samenwerking met onze partners en leveranciers om de biodiversiteit te verbeteren doormiddel van ondersteuning aan duurzame teeltmethoden, regeneratieve landbouw en de circulaire economie.

We zullen ook onze klimaatdoelen bijwerken op basis van de nieuwe SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) richtlijnen.

Paulig's Klimaatfonds

In April 2023 hebben we een uniek Paulig klimaatfonds gelanceerd om emissiereductie ten behoeve van het klimaat in de waardeketen te versnellen. Ons doel is om de broeikasgasuitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2030 met 80% terug te dringen en die van onze waardeketen met 50%. Met dit unieke fonds zullen we de impact en flexibiliteit van onze klimaatacties versterken, onze innovatiecapaciteiten vergroten en dichter bij het bereiken van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen komen. Het fonds is gebaseerd op een intern koolstofprijsmechanisme dat wordt gebruikt als onderdeel van onze jaarlijkse budgettering en heeft voor 2023 een waarde van 2,7 miljoen euro.

De focus ligt op acties dat de grootste impact hebben op het klimaat in de waardeketen op bedrijfsniveau. Het fonds wordt toegekend aan projecten die gericht zijn op emissiereductie in de waardeketen van tarwe en koffie, logistiek en in onze eigen activiteiten. De focus ligt op het verminderen van de uitstoot bij de winning van grondstoffen, het bevorderen van regeneratieve landbouwmethoden en de koolstofneutraliteit van onze activiteiten te verbeteren.

De projecten worden jaarlijks gekozen en worden samen met onze partners en leveranciers uitgevoerd. Onze criteria voor de selectie van de projecten zijn gebaseerd op onze bedrijfsstrategie, onze duurzaamheidsaanpak en onze wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen. Wij leggen de nadruk op het potentieel van elk project om de klimaatimpact te verminderen en op innovatievermogen, kostenefficiëntie en schaalbaarheid.

De klimaatimpact van de projecten wordt gemeten aan de hand van relevante normen voor het meten van CO₂-uitstoot en de voortgang wordt regelmatig opgevolgd. Lees hier meer.

Alle Paulig-productievestigingen zullen aan het eind van 2025
CO2-neutraal zijn

We streven ernaar om tegen het einde van 2025 al onze elf productievestigingen (in Finland, Zweden, Estland, het VK, België en Spanje) CO2-neutraal te maken. In september 2022 hebben we het CarbonNeutral®-gebouwcertificaat ontvangen voor zeven van onze elf productievestigingen. Hieraan wordt in 2025 doorgewerkt.

Om de fabrieken CO2-neutraal te krijgen, heeft Paulig bijvoorbeeld geïnvesteerd in energie-efficiëntie en warmteterugwinning. Daarnaast zijn we overgestapt op de inkoop van biogassen, hernieuwbare elektriciteit en stadsverwarming. Door deze initiatieven is de uitstoot van onze fabrieken sinds 2014 al met 98% teruggedrongen. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd met bosbouwprojecten.

Zorgvuldig uitgekozen en onafhankelijk gemonitorde bosbehouds- en herbebossingsprojecten als compensatie

Paulig streeft ernaar dat alle productievestigingen tegen het eind van 2025 CO2-neutraal zullen zijn. Naast het terugdringen van onze uitstoot, is er ook de noodzaak tot compensatie. Alleen zo kunnen we een gedeelte van de voor nu onvermijdelijke uitstoot rechtzetten. Dit houdt in dat alle resterende broeikasgasuitstoot afkomstig van Pauligs productievestigingen zullen worden gecompenseerd door te investeren in externe CO2-compensatieprojecten. Paulig compenseert ook al sinds 2016 de broeikasgasuitstoot afkomstig van het Risenta-merk. Paulig ontwikkelt momenteel de criteria om ervoor te zorgen dat de gekozen CO2-compensatieprojecten geloofwaardig zijn en er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met permanentie en het risico op lekken. Terwijl we werken aan een extern CO2-compensatieportfolio, zullen we ook beginnen met het opzetten van enkele inlegprojecten, samen met onze leveranciers. We willen investeren in onze eigen toeleveringsketen om boeren te ondersteunen bij het invoeren en opschalen van klimaatslimme methodes, zoals agrobosbouw of de toediening van biochar in de bodem.

Paulig werkt samen met de organisaties Climate Impact Partners en South Pole. Lees hier meer over de door derden gecertificeerde bosbehouds- en herbebossingsprojecten in het Engels.

Paulig streeft ernaar om de broeikasgasuitstoot van de eigen waardeketen met 50 procent terug te dringen  

De meeste broeikasgasuitstoot komt voort uit onze waardeketen en is gerelateerd aan de grondstoffen waarmee we onze producten maken. Daarom werken we nauw samen met onze grondstoffenleveranciers en -partners om de uitstoot van onze waardeketen te verminderen. Ons doel is om duurzame landbouwpraktijken te stimuleren, op zoek te gaan naar nieuwe grondstoffen en partners, en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die een circulaire economie bevorderen.

Om verder in te zetten op CO2-neutrale landbouw, zijn we ook een samenwerkingsverband voor duurzame landbouw aangegaan met de Zweedse landbouwcoöperatie Lantmännen. Het aan Paulig geleverde tarwemeel, waarmee jaarlijks zo'n 400 miljoen Santa Maria-tortilla's worden geproduceerd, zal per volume-eenheid tot 30% minder broeikasgassen moeten uitstoten.

Bovendien is Paulig een van de ontwikkelingspartners van Svensk Kolinlagring voor een proefproject gericht op het behalen van een goedgekeurde methode voor CO2-opslag tegen 2023. Door meer CO2 op te slaan in het land van de boeren dan dat er wordt uitgestoten, wordt de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer verminderd. 

Verder werken we aan de vermindering van onze logistieke uitstoot met 25% tegen 2025.

Verpakkingsontwikkeling blijft een van de belangrijkste focusgebieden voor Paulig. We willen dat in 2030 al onze verpakkingen te recyclen zijn én gemaakt worden van hernieuwbare of gerecyclede materialen. We richten ons nu eerst op de ontwikkeling van recyclebare verpakkingen voor 2025.

Daarnaast willen we de voedselverspilling binnen onze waardeketen in 2030 hebben gehalveerd.

Meer info

Paulig lanceert een uniek klimaatfonds om klimaatacties in de waardeketen te versnellen