Paulig publiceerde zijn jaarverslag op 22 maart 2024 samen met zijn duurzaamheidsrapport voor 2023. Het rapport beschrijft in detail de vooruitgang die we hebben geboekt richting Pauligs Sustainability Approach 2030.

Hoogtepunten van 2023:

 • We hebben de uitstoot van broeikasgassen van onze bedrijfsactiviteiten met 22% verminderd ten opzichte van de nulmeting uit 2018. Onze ambitie is om tegen 2030 de broeikasgasemissies van onze eigen bedrijfsactiviteiten met 80% terug te dringen en die van onze waardeketen met 50%. 
 • We hebben het Paulig Nutrition KPI Framework in productontwikkeling en innovatieprocessen doorgevoerd als leidraad voor productontwikkeling. We hebben een kader opgesteld waarin we definiëren wat we precies bedoelen met een product dat positief bijdraagt tot de volksgezondheid. Eind 2023 bestond 45% van onze omzet uit producten die voldoen aan onze criteria om gezondheid voor mensen mogelijk te maken.
 • We hebben ons initiatief voor duurzame inkoop van specerijen uitgebreid. Aan het eind van 2023 was 71% van het inkoopvolume voor de specerijen in het toepassingsgebied extern geverifieerd als duurzaam. De zes specerijen waarop we ons richten zijn: zwarte peper, ui, Indiase pepers, kurkuma, komijn en oregano.
 • We hebben onze duurzaamheidsfocusgebieden geactualiseerd en Natuur toegevoegd als onderdeel van Paulig Duurzaamheidsaanpak 2030. We willen sterkere acties ondernemen om de biodiversiteit te beschermen en andere natuur gerelateerde effecten aan te pakken. Momenteel hebben we projecten met onze partners en leveranciers om de biodiversiteit te verbeteren door duurzame teeltmethoden en regeneratieve landbouw te ondersteunen. 
 • We hebben een uniek Klimaatfonds aangekondigd om de reductie van klimaatemissies in onze waardeketen te versnellen. Het fonds werd gewaardeerd op EUR 2,7 miljoen in 2023 en toegewezen aan projecten gericht op emissiereducties in tarwe- en koffiewaardeketens, logistiek en de eigen activiteiten van Paulig.
 • Paulig lanceerde een DEI-beleid voor de hele groep om haar engagement te versterken en diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek verder te bevorderen. 
 • We lanceerden onze Santa Maria tarwe tortilla met tot 50% minder impact op het klimaat. Dit is een voortzetting van de samenwerking met Lantmännen om duurzamere teeltmethoden te stimuleren. Samen met de acties in andere delen van de waardeketen dragen de verminderingen bij aan 50% minder klimaatimpact veroorzaakt door Santa Maria tarwetortilla's vergeleken met 2012, zoals geschat door RISE in een levenscyclusanalyse.
 • We hebben een groep brede mensenrechtenscreening uitgevoerd als onderdeel van ons mensenrechtenbeheer. Door dit werk konden we de meest in het oog springende mensenrechtenrisico's identificeren en deze prioriteren om de volgende stappen in het werk te kunnen plannen.
 • We hebben deelgenomen aan COP28 om de dialoog aan te gaan met belangrijke belanghebbenden wereldwijd, om lessen uit duurzaamheidsinitiatieven uit te wisselen en om aan te dringen op beslissingen van internationale collega's, partners, leveranciers en politieke besluitvormers. 
 • Paulig en EIT Food, Europa's toonaangevende voedselinnovatiegemeenschap, organiseerden een Webinar over voedselverspilling, waarbij belangrijke besluitvormers en vertegenwoordigers uit de sector samenkwamen om deze dringende kwestie te bespreken. De deelnemers onderzochten innovatieve oplossingen en samenwerkingspraktijken en benadrukten het belang van beleid om verandering te stimuleren.
Annual report 2023

Toekomstplannen:

 • We passen de Paulig Duurzaamheidsaanpak 2030 zo aan dat deze de risico's en kansen van duurzaamheid voor ons bedrijf weerspiegelt. Ook willen we dat deze voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden van ons bedrijf. 
 • Ons streven is dat al onze fabrieken in zes landen het CarbonNeutral® gebouwcertificaat tegen eind 2025 toegekend krijgen. 
 • We versterken de samenwerking met onze partners en leveranciers om landbouwmethodes in onze koffie- en tarwewaardeketens te integreren die goed zijn voor het klimaat. Verder willen we tegen 2025 de uitstoot van onze logistiek met 25% verminderen. 
 • We hebben een nieuw strategisch initiatief in het leven geroepen waarmee we de ambitie waarmaken om voedselverlies in onze waardeketen tegen 2030 te halveren. Begin 2023 zijn we hiermee begonnen en de focus ligt daarbij op onze eigen bedrijfsactiviteiten en magazijnen. 
 • Tegen 2030 willen we dat 70% van onze netto-omzet voortkomt uit producten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet bevorderen. We streven ernaar vooruitgang te boeken op dit gebied. Daarom zijn we begonnen met de ontwikkeling van een kader waarmee we, op weg naar een gezondere planeet, aandachtsgebieden kunnen evalueren en bepalen. De kernproducten zijn geëvalueerd in een proefproject en er is een uitgebreide proef gestart met de 100 grootste (verkoop)producten. 
 • We blijven de externe verificatie van duurzaamheid in onze specerijenwaardeketens ontwikkelen, met als doel om de geselecteerde specerijen in 2025 volledig geverifieerd te hebben. Tegelijkertijd blijven we het bereik van de externe verificaties uitbreiden naar andere specerijen en kruiden. We blijven ons bedrijfsbrede mensenrechtenbeheersmodel en due diligence-proces ontwikkelen om respect voor mensenrechten in onze activiteiten en waardeketen te garanderen en om te voldoen aan de toenemende due diligence-eisen op het gebied van mensenrechten en milieu.
 • Om de bescherming van biodiversiteit en waterbronnen te versterken en meer te betrekken bij onze huidige en toekomstige klimaatinitiatieven, bereiden we ons voor op wetenschappelijk onderbouwde doelen voor natuuracties.
 • We blijven de klimaatemissies in de tarwe- en koffiewaardeketens, de logistiek en de eigen activiteiten van Paulig verminderen door middel van jaarlijkse projecten die we samen met onze leveranciers en partners uitvoeren. De projecten worden gefinancierd uit ons Klimaatfonds.

Paulig duurzaamheidsverslag:

Scope 3 GHG Inventaris

Meer info

Paulig's Annual Report 2023
Paulig's Annual Report 2023
Ambities Duurzaamheid
Lees meer over onze Duurzaamheidsaanpak 2030